نیک فرم., بامشکیس., & مهدویم. (2018). اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور. جستارهای نوین ادبی, 50(2), 75-98. https://doi.org/10.22067/jls.v50i2.68869