جعفرپورم. (2019). وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی. جستارهای نوین ادبی, 50(3), 32-1. https://doi.org/10.22067/jls.v50i3.69377