قیومیان محمدیف., & محمدی فشارکیم. (2019). بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافته‌اي از فعل مرکب در کهن ترين ترجمة تورات. جستارهای نوین ادبی, 50(3), 140-117. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.69421