گیلانین. ا., & خزاعین. (2018). بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی, 50(2), 99-123. https://doi.org/10.22067/jls.v50i2.70415