فولادیع. (2019). مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی. جستارهای نوین ادبی, 50(3), 50-33. https://doi.org/10.22067/jls.v50i3.70746