اتونیب. (2019). «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد. جستارهای نوین ادبی, 51(1), 184-167. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.73386