کراسنوولسکاآ. (2019). افسون درخت میوه در اروپا و ایران. جستارهای نوین ادبی, 51(1). https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80500