غفوریف. (2019). گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی. جستارهای نوین ادبی, 51(1), 258-237. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80502