نحویا. (2019). دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند). جستارهای نوین ادبی, 51(1), 270-259. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80531