شفیعی کدکنیم. (2019). عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن. جستارهای نوین ادبی, 51(1), 16-1. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80533