قائمیف. (2019). فرّخی یا مختاری؟. تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم). جستارهای نوین ادبی, 51(1), 236-207. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80799