فتوحی رود معجنیف. ر. م., & تائبیت. (2011). بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن. جستارهای نوین ادبی, 43(2), 45-72. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8395