مظفری م. (2011). «پیر مـغان» از نگاهی دیگر. جستارهای نوین ادبی, 43(2), 97-109. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8397