قوام ق., & سنچولیس. (2011). مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد. جستارهای نوین ادبی, 43(2), 111-128. https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8398