محمدی م., فاطمی ف., & پارساپ. (2011). بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج. جستارهای نوین ادبی, 43(1), 1-23. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8405