کهدویی ک., صادقیان ص., & دهقاند. (2011). بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی. جستارهای نوین ادبی, 43(1), 51-79. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8407