مشتاق مهر م. م., & صادقی شهپر ص. ش. (2011). ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان. جستارهای نوین ادبی, 43(1), 81-108. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8408