علیزاده بیرجندی ع. ب., & رجبلو ر. (2011). نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان. جستارهای نوین ادبی, 43(1), 109-134. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8409