چرمگی عمرانی چ. ع. (2011). باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم. جستارهای نوین ادبی, 43(1), 135-146. https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8410