کجوریه., & رضوانیانق. (2020). بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران. جستارهای نوین ادبی, 53(1), 82-63. https://doi.org/10.22067/jls.v53i1.85944