بختیاریر. متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی). جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 4, p. 27-42, 24 اکتبر 2011.