یاحقّیم. ج.; فاطمیس. ح.; پورخالقی چترودیم. د.; شیبانی فرر. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, v. 44, n. 2, p. 1-32, 11.