حسین پناهیف. بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان. جستارهای نوین ادبی, v. 44, n. 2, p. 99-122, 11.