مستعلی پارساغ.; اله دادی دستجردیز.; دولت آبادیم. فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن. جستارهای نوین ادبی, v. 44, n. 2, p. 157-173, 11.