قربان صباغم. ر. بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 1, p. 27-56, 22 جولای 2013.