صفرزادهص. پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی. جستارهای نوین ادبی, v. 40, n. 4, p. 69-90, 6 جولای 2008.