جبریس. حماسه نو در شعر شاملو. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 1, p. 121-142, 11.