رضاییل.; جاهدجاهع. شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ. جستارهای نوین ادبی, v. 44, n. 4, p. 129-156, 11.