آهنچیانم.; عبدلیا. وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی. جستارهای نوین ادبی, v. 44, n. 4, p. 157-182, 11.