روزبهم.; ضرونیق. ا. نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 111-134, 19 آوریل 2014.