گرگیجج. ا.; قائمیف. بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 2, p. 29-50, 29 اکتبر 2013.