حسن آبادیم. معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ). جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 2, p. 145-168, 29 اکتبر 2013.