قدسیم.; یاحقیّد. م.; پورخالقی‌چترودید. م. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی. جستارهای نوین ادبی, v. 47, n. 1, p. 71-102, 23 ژوئن 2014.