جهان‌پورف.; حق‌پرستل. بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 2, p. 61-83, 23 ژانویه 2013.