صادقی شهپرم.; صادقی شهپرر. چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه). جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 3, p. 81-103, 7 می 2013.