صادقیع. ا. ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 3, p. 1-28, 7 می 2013.