زرقانیس. م.; مهدویم. ج.; آبادم. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 1-30, 19 آوریل 2014.