یاحقّیم. ج. دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 4, p. 1-17, 18 ژوئن 2013.