حقیقیف. «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 4, p. 65-89, 19 ژوئن 2013.