بزرگ بیگدلیس.; نیکوبختن.; عابدیم.; عطایی کچوییت. ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 4, p. 91-110, 19 ژوئن 2013.