ضیاالدینیع.; فرخ نیام. د. بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 4, p. 31-60, 19 آوریل 2014.