موسویس. م. ع. فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179). جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 1, p. 159-256, 22 جولای 2013.