صدیقیم. بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 3, p. 139-166, 15 ژانویه 2014.