خادمین.; پور خالقی چترودیم. د. تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 3, p. 47-67, 4 دسامبر 2010.