گلی زادهپ.; یاریع. بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 3, p. 69-86, 4 دسامبر 2010.