فرضیس.; زرقانیس. م. تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 3, p. 87-109, 4 دسامبر 2010.