غفوریر. بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 4, p. 47-64, 29 اکتبر 2016.