باقری خلیلی ب. خ. بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 4, p. 27-52, 4 دسامبر 2010.