فاطمیس. ح.; درپرم. بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 4, p. 53-77, 4 دسامبر 2010.