جعفری ج. بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 4, p. 105-125, 4 دسامبر 2010.